gok

Biography c Hello, I’m Rufaro Nothando Moyo. I was born in Harare, Zimbabwe, on the 12th of June in 1993. Being a second daughter and a third born child in a family of 3 children, I looked up to my siblings who had the mandate to teach me the family values. I was raised in a christian home by both my parents attending church every Sunday and midweek services during the week. My parents were leaders in the Zaoga Forward in Faith Ministries church hence my behaviour had to be exemplary. For my preschool education I went to Sunrise nursery school where I learnt to write my name, paint and swim. I proceeded to Selbourne Routledge Primary School where I got my exposure to modelling in variety shows. In these years I was a shy and withdrawn person unknown to my peers. I participated in the first aid club and attained a certificate. My childhood friends Nastia and Natasha had an impact as they also participated in our homemade beauty pageants. When I was in my 6th grade, my mother was using cosmetic products by one Kiri Davies. She had a modelling agency and I wrote to her telling her about my passion for modelling and how I intended to join her agency when older. Unfortunately my mum never delivered the mail and it was recently found by my sister Nomsa whilst cleaning. In 2005 I completed my primary school education and I proceeded to high school in 2006. My academic performance was average as I transferred several times. The last school was a community school in rural areas where I was a boarder. This environment made me realise that I had lived a privileged life and I had to take life seriously. Writing my final exams a term earlier I passed my A levels and secured a place at the University of KwaZulu Natal where I am currently studying a Government and Business Ethics degree. From 2006 to date I have contested in about 7 pageants where my greatest achievement was Miss Glitz Harare title. In this same period I was crowned the first princess title in high school pageants and also first princess in a Miss Summer pageant. Last year I participated in a Miss Bikini contest in Pietermaritzburg where I was crowned second princess. I also took part in Black Opal Face of Zimbabwe where I was part of the 24 finalists. I am currently holding the Miss Globe Zimbabwe title which is my biggest achievement thus far.  ———————————– Makadini, ini ndinonzi Rufaro Nothando Moyo. Ndakaberekerwa muguta reHarare, muZimbabwe, musi wa 12 Chikumi mugore ra1993. Ndiri mwanasikana wechipiri, zvekare ndiri gotwe pavana vatatu. Ndakakura ndichidzidziswa tsika nemadzikoma angu sezvinotarisirwa muchivanhu chedu. Ndakarerwa mumhuri inotenda muna Kristu tichipinda svondo nekunamata misi nemisi. Vabereki vangu vatungamiriri muungano yechechi yeZaoga Forward In Faith saka ndakura ndichitarisirwa kuva nehunhu hwakanaka.Chikoro chekutanga ndakapindira paSunrise Nursery School apo ndakadzidziswa kunyora zita rangu, kupenda pamwechete nekutuhwina. Ndakapfurira mberi ndokupinda Selbourne Routledge Primary uko ndakaziva pamusoro pemodelling kuburikidza nemitambo yaiitwa. Pamakore aya ndainyara uye ndaizvigarira ndega ndisingazivikanwi nevezera rangu. Ndipo pandakadzidza zvekubatsira vakuvara munjodzi ndikawana bepa rangu remvumo yekuzviita. Shamwari dzangu Nastia naNatasha vakandirunzira nekuti pamazuva iwaya taitamba tichiitamitambo yedu tega yemodelling. Ndave mugore rechitanhatu amai vangu vaishandisa mafuta ekumeso aigadzirwa naKiri Davies. Uyu mudzimai aiva nechikwata chaiita zvemodelling. Ndakamunyorera tsamba ndichimutaurira pamusoro peshungu dzandaiva nadzo dezekuti ndipinde muchikwata chake kana ndati kurei. Zvisinei amai vangu havana kusvitsa tsamba iyi, yakazonongwa nasisi vangu Nomsa pavaitsvaira. Mugore ra2005 ndakapedzisa gore rechinomwe ndokupinda mufomu yokutanga muna2006. Kuchikoro nd aigona zviri pakati nepakati sezvo ndaichinja zvikoro kakati wandei. Chikoro chandakapedzisira kupinda chaive paruzevha ndichigarapo semubhodha. Hupenyu hwemunzvimbo iyi hwakandiita kuti ndione kuti hupenyu hwandakakura nahwo hwaive nani uye kuti ndaifanirwa kushanda nesimba. Ndakanyora bvunzo yeA level mutemu yechipiri ndikabudirira ndokuwana nzvimbo kuUniversity yeKwaZulu Natal kwandiri kuita chidzidzo cheGovernment and Business Ethics. Kubva mugore ra2006 ndakakwikwidza mumitambo minomwe umo ndakawana mubayiro wekutanga weMiss Glitz Harare. Munguva imwecheteyo ndakakwanisa kuwana mibairo we1st Princess kuMiss Summer nekuchikoro kwandaidzidza. Mugore rakapera ndakakwikwidza zvakare mumutambo we Miss Bikini ndikawana chinzvimbo che2nd princess. Ndakapinda mumakwikwi eBlack Opal Face of Zimbabwe umo takasarudzwa tiri vasikana makumi maviri nezvina. Pari zvino ndine chinzvimbo cheMiss Globe Zimbabwe chinova icho chinzvimbo chapamusoro pane zvimwe zvese zvandakamboita kare.

The wise man therefore always holds in these matters to this principle of selection: he rejects pleasures to secure other greater pleasures, or else he endures pains to avoid worse pains.

Info

Height: 5’6 Bust: 32E Waist: 25″ Hips: 37″ Dress: 8 Shoe: 6 Hair: Brown Eyes: Hazel

Awards

2012 Best Model 2012 Benelux Model Awards 2015 Asia Model Award